Wave Dancing Chinese Calligraphy--Art, lessons, Service and Tattoo Design.

Home | Master calligraphy | Scripts | Calligraphy history | Calligraphers | Lessons | Calligraphy info | Search

Calligraphy gallery

Tattoo design

Chinese name

Custom calligraphy

Wedding calligraphy

Translation

Gift ideas

Calligraphy forum

 Love
 
Order now!


Dream
 
Order now!

View Cart

 

Chinese calligraphy masters in history

Because the limitation of literatures, there are many first class calligrapher, most of them before Han dynasty and the North South dynasty, left their art. But their names are unable to find out. Here we just list the important calligraphers whose name appeared in some literature. Since in China, we call people's family name first than the given name, we write the name here in this order.

Dynasty Name art work
Han (206 B. C. - 220) Cao Xi
Xu Shen
Du Du
Cui Yuan (78-143)
Zhang Zhi (?-192) He is called Cao god, means he is super good at Cao script.
Cai Yong (133-192) Xi Ping Shi Jing
Zhang Chang (?-206) Zhang Zhi's brother. His calligraphy like Zhang Zhi's. He is called second god.
Liu Desheng It's said he created Xing Shu.
Liang Hu
Three countries and Jin (220-420) Zhong You (151-230) He is called Zhang Zhong together with Zhang Zhi and called Zhong Wang together with Wang Xizhi.

Mu Tian Bing She Tie

Wei Dan (179-253)
Handan Chun
Wei Ji
Hu Zhao (162-250)
Huang Xiang Tian Fa Shen Chen Bei
Wei Guan (220-291)
Wei Heng
Suo Jing (239-303)
Wei Shuo (272-349)
Wang Xizhi (303-361) The greatest calligrapher in history. Good at Cao Shu, Xing Shu and Kai Shu. He is called calligraphy god.

Shi Qi Tie Lan Ting Xu

Wang Qia (323-358) Ru Gao Tie
Wang Xianzhi (344-386) Wang Xizhi's son. Called two Wang together with his father.

Ya Tou Wan Tie Di Huang Tang Tie Fu You Tie

Wang Xun (350-401) Bo Yuan Tie
South North Dynasty and Sui Dynasty (386-618) Kong Linzhi (369-423)
Yang Xin (370-442)
Wang Sengqian (426-485) Wang Yan Tie
Zhang Rong (444-497)
Tao Hongjing (456-536)
Xiao Yan (464-549) An emperor of Liang dynasty.
Xiao Ziyun (486-548)
Yu Jianwu (487-551)
Zhi Yong  a monk, 7th generation son of Wang Xizhi
Cui Hong (?-418)
Cui Hao (?-450)
Zheng Daozhao (?-516) Zhen Wen Gong Bei
Zhao Yanshen (507-576)
Zhao Wenshen 
Wang Bao
Tang (618-907) Ouyang Xun (557-641) Jiu Cheng Gong Li Quan Ming
Yu Shinan (558-638)
Chu Suiliang (596-658) Yan Ta Sheng Jiao Xu
Sun Guoting (648-703) Kong Zi Miao Tang Bei
Xie Ji (649-713)
He Zhizhang (659-744)
Li Yong (678-747) Yun Hui Jiang Jun Bei
Zhong Shaojing  decendent of Zhong You
Ouyang tong Son of Ouyang Xun.
Xu Hao (703-782)
Yan Zhenqing (709-785) Greatest calligrapher after Wang, Xizhi.

Yan Qin Li Bei Ji Zhi Wen Gao

Huai Su (725-785) a monk. famous at the same time as Zhang Xu. Zi Xu Tie
Zhang Xu  He is called Cao god. Gu Shi Si Tie
Li Yangbing Zhuan Shu by Li Yang Bing
Shen Chuanshi (769-827)
Liu Gongquan (778-865) Xuan Mi Ta
Five generation and ten countries (907-979) Yang Ningshi (873-954) Jiu Hua Tie
Li Yu (937-978) King of South Tang 
Song (960-1279) Cai Xiang (1012-1967)
Su Shi (1036-1101)
Huang Tingjian (1045-1105)
Mi Fu (1051-1107) Fang Yuan An Ji
Yuan (1279-1368) Zhao Mengfu (1254-1322)
Xian Yushu (1256-1301)
Yang Weizhen (1296-1370)
Ming (1368-1644) Song Ke (1327-1387)
Shen Du (1357-1434)
Xie Jin (1369-1415)
Zhu Runming (1460-1526)
Tang Yin (1470-1523) Another name is Tang Bohu.
Wen Zhengming (1470-1559)
Xu Wei (1521-1593)
Dong Qichang (1555-1636)
Zhang Ruitu 
Huang Daozhou (1585-1664)
Qing (1644-1911) Wang Duo (1592-1652)
Chen Hongshou (1599-1652)
Fu Shan (1605-1690)
Zheng Qian (1693-1765) Zheng Banqiao.
Liu Yong (17190-1804)
Yao Nai (1731-1815)
Weng Fanggang(1733-1818)
Deng Shiru (1743-1805) Famous for his Zhuan Shu.
Bao Shichen (1775-1855)
He Shaoji (1799-1873)
Zhao Zhiqian (1829-1884)
Wu Changshuo (1844-1927)
Kang Youwei (1858-1927)

Chinese symbol for tattoo Free chinese horoscope Beaded chinese slipper Chinese legend zodiac
Chinese food pick stick up Birth calendar chinese prediction Ancint chinese demon god name Character chinese tiger
Chinese dragon meaning Cake chinese recipe Chinese letter picture tattoo Chinese art supply
Chinese dictionary pinyin Translation services chinese Chinese woman art Chinese crested photo

                    About us | FAQ | What's new | Suggestions | Partners | Links | Chinese painting gallery
Quesions? email calligraphy@wavedancing.net .
Copyright© 2003 of Lixin Wang. All rights reserved.  Permission should be granted before any use of Chinese calligraphy articles, pictures and videos on this site.
Our other sites: Stuffed Animals | Animal and bird figurines
Last modified: 05/09/09